ลิขสิทธิ์บีทีเอส
โปรดอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด หากผู้ใช้เว็บไซต์เข้าชมและใช้บริการส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้
ลิขสิทธิ์บีทีเอส
1

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดต่อกันระหว่างบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส นักลงทุน และนักท่องเที่ยว หากผู้ใช้เลือกที่จะดูข้อมูลนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ใช้ยอมรับว่าบริษัทได้นำเสนอข้อมูลดังกล่าวตามความต้องการส่วนบุคคลของผู้ใช้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น

2

การใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้ ทางบริษัทและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การผลิต หรือการเผยแพร่เว็บไซต์นี้ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องที่เกิดจากการเข้าถึงหรือการใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ หรือจากการติดไวรัสในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

3

ข้อมูลที่กำหนดหรือแสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทและของบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสัญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือกำหนดอยู่บนเว็บไซต์ โดยไม่ว่าเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ดังกล่าว จะได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตหรือให้สิทธิ์ในการใช้ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทหรือจากบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)

4

ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือนักออกแบบ หรือช่างภาพที่ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทหรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) ซึ่งภาพเหล่านี้ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การนำรูปภาพ (ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) จากเว็บไซต์นี้ไปใช้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทหรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)

5

เว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไม่อาจถูกลอกเลียนแบบ เผยแพร่ซ้ำ ลงประกาศซ้ำ ตีพิมพ์ ปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงแก้ไข ดาวน์โหลด ส่งผ่าน ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ หรือใช้ในลักษณะใดๆ ก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทหรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะดำเนินคดีทางกฎหมาย รวมทั้งการดำเนินคดีทางอาญาอย่างถึงที่สุดกับผู้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาในเว็บไซต์

6

เนื้อหาบางส่วนในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทและอีกบางส่วนถูกจัดทำขึ้นโดยผู้ใช้ เช่น ความคิดเห็นและมุมมองของผู้ใช้ที่นำเสนอผ่านทางข้อความที่ลงประกาศไว้ในเว็บบอร์ด บริษัทพยายามที่จะเก็บรักษาข้อความที่ลงประกาศไว้ในเว็บบอร์ดให้มีความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ความสมบูรณ์ และความทันเวลา แต่บริษัทไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ความสมบูรณ์ ความทันเวลา หรือความขัดแย้งกับความคิดเห็นของผู้ใช้ในเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ ไม่ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะจัดทำโดยบริษัทหรือโดยผู้ใช้ก็ตาม

7

เมื่อผู้ใช้แสดงความคิดเห็นใดๆไปยัง หรือบนเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้ได้มอบสิทธิ์ที่ไม่จำกัดทั่วโลกโดยถาวร ไม่สามารถเพิกถอนหรือมอบอำนาจแทนกันได้ และปราศจากค่ากรรมสิทธิ์ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของผู้ใช้ให้แก่บริษัทในการใช้ประโยชน์ ผลิตซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข ปรับปรุง ตีพิมพ์ แปล และสร้างผลงานจากของเดิมหรือแสดงหรือเผยแพร่ข้อมูลนั้นไปทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์ หรือด้วยวิธีการใดก็ตามโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

8

เว็บไซต์นี้อาจมีลิ้งก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่ผู้ใช้ได้รับอันเนื่องมาจากข้อมูล สินค้า หรือบริการที่กำหนดหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้คำรับรอง รับประกัน หรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล สินค้า หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาในเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทมิได้ให้หรือมีข้อผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของผู้ใช้กับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวนั้น

9

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆที่บริษัทจัดให้มีขึ้นนั้นเป็นเพียงเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้เท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด หรือการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องที่เกิดจาก หรือเป็นผลมาจากซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ดาวน์โหลดมา
    การใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ผู้ใช้ดาวน์โหลด จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวนั้น ผู้ใช้อาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่ผู้ใช้ได้รับทุกประการ และเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว ผู้ใช้จะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ที่ผู้ใช้ได้เข้าไปเยี่ยมชม

10

บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของบริษัท จะใช้งานได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ หรือการเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่มีการขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด

11

ห้ามมิให้ทำการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

12

บริษัทไม่รับรองว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้จะมีความถูกต้อง ปราศจากข้อผิดพลาดทางเทคนิค ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือทันสมัยตามกาลเวลา และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือลบข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา รวมทั้ง ลบประโยคที่ไม่เหมาะสมในหัวข้อเว็บบอร์ดและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ภายในเว็บบอร์ด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะได้ตลอดเวลา การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานมีผลผูกพันกับผู้ใช้ ดังนั้น ผู้ใช้ควรเยี่ยมชมหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้อยู่ในขณะนั้น

14

หากผู้ใช้พบเห็นการดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผู้ใช้ท่านอื่นลงประกาศไว้ในเว็บ บอร์ด หรืออยู่ในเว็บไซต์ และผู้ใช้ต้องการแจ้งเรื่องดังกล่าวแก่บริษัท กรุณาติดต่อ nuduan@bts.co.th

15

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย

BTS Copyright
Please read the following Terms and Conditions of Use carefully. By accessing and using any part of the BTS website and services, you accept and agree to be bound by the Terms and Conditions of Use as follows :
BTS Copyright
1

This website is set up to provide information, news, and knowledge and be a channel for exchanges of opinion and points of view between the Bangkok Mass Transit System Public Company Limited (read “the Company”) and BTS passengers, investors, and tourists. By viewing this information, website users or visitors (read “Users” or “User”) accept and agree that the Company is providing information based on demand and by the preferences of each individual user. The information is provided for viewing purposes only.

2

Use of this website is at your sole discretion and risk. The Company and the third-party involved in creating, producing, and distributing this website are not responsible for any damages (direct, indirect, incidental and/or consequential damages derived from accessing or using the services of this website or damages from computer viruses on users’ computer system or devices).

3

Information or material presented or provided on this website which includes registered or unregistered trademarks, service marks, trade names, and all symbols or logos appearing on the website, is the property of the Company and the third-party (where applicable). The Company reserves the right to deny or grant the right to use the information, data, or the aforementioned marks, symbols or logos unless the prior written consent from the Company or the third-party (where applicable) is granted

4

Pictures, photographs, computer illustrations, and other images on this website are the property of the Company, or designers or photographers which were hired by the Company or the third-party (where applicable). Copyright owners of these pictures or images have given consent to the Company to use or release the images in various media including this website. Using any images from this website without prior written consent from the Company or the third-party (where applicable) is prohibited.

5

This website is legally protected by Copyright Law and Intellectual Property Law. Any material appearing on this website cannot be copied, reproduced, modified, published, distributed, or otherwise executed for any commercial purposes without prior written consent of the Company or the third-party (where applicable). The Company reserves the right to promptly prosecute to the maximum criminal preceding any user who infringes upon the intellectual property and materials in this website.

6

Some materials in this website are produced by the Company, and some other parts are produced by Users including the opinions, views, and messages by Users posted on the Webboard. The Company makes its best effort to carefully keep and/or store the information or messages on the Webboard as true, accurate, complete, and current, but has no warranty and the Company is not responsible that any information and messages whether created or produced by the Company or the Users be true, correct, accurate, complete, and current, and incompatible or contradictory to the views or opinions of the Users.

7

The User acknowledges and agrees that when the User provides any views, opinions, or information to or on this website, the User has permanently granted his or her rights which are: applicable worldwide where those rights may exist; irrevocable or non-assignable; and without royalty fee under the copyrights and intellectual property rights, to the Company to use, copy, reproduce, modify, publish, translate, and create derivatives, and/or display or distribute such views, opinions, or information to the world via this website or any other means or processes without notice to the Users.

8

This website may contain links to other websites. The Company shall not be liable for any damages, in part or in whole, incurred by the Users from the information, products, or services presented or provided on the third-party’s website which is linked to this website. The Company does not provide guarantee, confirmation, warranty, or any suggestions regarding the information, products, or services presented or provided on the third-party’s website. The Company shall not be liable for any defects, or any violations of agreement or contract regarding the information, products, or services presented or provided on the third-party’s website. The Company does not have any obligation or make any agreement or contract with other websites regarding the contract or agreement between the Users and other websites.

9

he Company provides links or connections to other websites for any software download only for the convenience of the Users. In any event, the Company shall not be liable for any and all damages or malfunctions of the software, which downloaded by Users.
    Any software that Users downloaded must be used only for purposes that are permitted by the user License Agreement. If the Users cannot conform to or comply with the user License Agreement, the Users may be in violation of the copyrights or intellectual property rights of the software owner or licensor. In such circumstances, the Company shall not be liable to any or all lost or damages incurred to the Users. Whenever the Users connect to or visit other websites, the Users acknowledge and agree to the terms, conditions, and policies of such websites.

10

The Company does not confirm or guarantee that this website or any websites which are linked from or connected to the Company’s website can operate or be available uninterrupted, timely, or free from error.

11

Any links or connections to this website without prior written consent from the Company are prohibited.

12

The Company does not confirm or guarantee that information in this website is accurate, current, and free from defects or misprints. The Company reserves the right to alter details or delete information or materials on the website at any time including removing or deleting inappropriate sentences in the heading of the Webboard and opinions and discussions in the Webboard without prior notice.

13

The Company reserves the right to alter or amend any Terms and Conditions of Use specified in this website or explicitly specified in any websites at any time. Such alterations or changes of terms and conditions shall be binding to the Users. Therefore, Users are advised to visit the Terms and Condition page periodically to verify the Terms and Conditions at the period of usage or access.

14

If Users find any illegal or inappropriate actions which are related to the materials or information posted by other users in the Webboard or website, the Users agree to notify the Company at nuduan@bts.co.th

15

erms and conditions of the use of this website are governed by the law of the Kingdom of Thailand and any dispute shall be subjected to the non-exclusive jurisdiction of the Thai court.